Budapest, VI. Teréz Krt. 37 (1. emelet 26) Tel: 0630 285-1339
Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1. Tel: 0630 410-3702
English service: +36303129011

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. Általános rendelkezések


1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek a hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Chrysalis Esküvői Szalont (a továbbiakban: „Eladó”) és Eladó által forgalmazott termékek vevői (a továbbiakban „Vevő”) között létrejött jogviszonyt. Amennyiben Vevő általános szerződési feltételekkel rendelkezik, a szerződés megkötésekor a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak, így Vevő általános szerződési feltételei Eladóra nézve semmiféle jogot vagy kötelezettséget nem keletkeztetnek.
1.2 Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezései valamint szerződésben foglalt rendelkezések egymástól eltérnek, úgy az utóbbi válik a szerződés részévé.

2. Szerződéskötés


2.1. Eladó kizárja az ajánlati kötöttséget. A szerződés Eladó az írásbeli megbízás írásba foglalt visszaigazolásának Vevőhöz történő megérkezésével, de legkésőbb azonban az áru átadásával jön létre.
2.2. Eladót mindaddig nem terheli szerződéses kötelezettség, amíg egyértelműen nem nyert igazoltan bizonyítást az a tény, hogy Eladó szállítói Eladó részére szerződésszerű, megfelelően, és határidőben teljesítettek. Az említett rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, amennyiben Eladónak nem felróható, az Eladó és szállítói között létrejött szerződés vonatkozásában a szerződésszegés. Amennyiben Eladó a szállítójánál bekövetkezett szerződésszegés folytán előre láthatóan nem tud Vevő felé szerződésszerűen teljesíteni, úgy köteles e tényről Vevőt e szerződésszegésről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni, valamint a már megfizetett ellenszolgáltatást Vevő részére haladéktalanul visszatéríteni.
2.3. Eladó fenntartja magának azon jogot, hogy termékein az elvárhatóság keretein belül technikai módosításokat, valamint a termék formáját, színét, és/vagy súlyát érintő módosításokat hajtson végre.


3. Árak, fizetés, késedelem


3.1. Az általunk megnevezett árak tartalmazzák a csomagolás költségeit, viszont nem tartalmazzák a szállítás költségeit ill. a mindenkori általános forgalmi adót. Vevő által igényelt gyorspostai vagy expressz szállítás költségeit Vevő viseli.
3.3. A teljesítés vonatkozásában kiállított számlák kiállításukat követő 30 napon belül esedékesek.

3.4. Az ellenszolgáltatás akkor tekintendő teljesítettnek, amikor Eladó bankszámláján az jóváírásra kerül, vagy Eladó részére az más formában kiegyenlítésre kerül.
3.5. Amennyiben a szerződéskötést követően nyilvánvalóvá válik, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése Eladó fizetési képességeinek hiánya - különösképpen a hitellimit átlépése, ill. kiegyenlítetlen számlák miatt - veszélyeztetve van, úgy Eladó jogosult a szerződés további teljesítését mindaddig megtagadni, amíg Vevő nem nyújt megfelelő biztosítékot vagy nem teljesíti szerződéses kötelezettségét. Az említett esetben Eladó Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni, feltéve, hogy Vevőnek a biztosíték nyújtására megfelelő határidőt biztosított, és az eredménytelenül eltelt. 3.6. Amennyiben Vevő az ellenszolgáltatás megfizetésével késedelembe esik, úgy Eladó jogosult a teljes tartozást lejárttá tenni, ill. megfelelő biztosítéknyújtást követelni.
3.7. Vevő késedelme esetén köteles a késedelme esés időpontjától kezdve a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni.


4. Beszámítás és Visszatartási jog


Vevő jogosult Eladóval szemben fennálló egynemű és lejárt követelését - ha jogszabály kivételt nem tesz - Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal tartozásába beszámítani. Vevő a visszatartási jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben követelése ugyanazon szerződéses jogviszonyon alapul.5. Tulajdonjog fenntartás


5.1. Eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát az általa értékesített dolgon. Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el, és azt nem terhelheti meg.
5.2. A dolog feldolgozása vagy átalakítása nem érinti Eladó tulajdonjogát az értékesített dolgon, és nem keletkeztet kötelezettséget Eladó számára. Ha az értékesített dolog más személy dolgával úgy egyesül vagy vegyül, hogy azokat csak aránytalan károsodás vagy aránytalan költekezés útján vagy egyáltalán nem lehet szétválasztani, a keletkezett közös tulajdonon Eladót a ki nem egyenlített vételár erejéig tulajdoni hányad illeti meg.
5.3. Vevő az értékesített dolgot ingyen, a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles megőrizni, köteles a dolog fenntartásával járó terheket viselni, beleértve a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit. Vevőt terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a dolog használatával kapcsolatosak, és köteles viselni a dologhoz fűződő közterheket.
5.4. Vevő fizetési késedelme esetén - függetlenül attól, hogy késedelmét kimentette-e – Eladó 8 napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződéstől Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal elállni, és az átadott dolgot Vevő költségén visszakövetelni. Vevő köteles továbbá azt a kárt, amely a dolog rendeltetésszerű használatával járó értékcsökkenést meghaladja Eladó részére megtérítenie.


6. Szállítás


6.1. Eladó által megnevezett határidők és időpontok nem kötelezik Eladót, feltéve, hogy Eladó és Vevő e tekintetben kifejezetten nem állapodott meg írásban másként.
6.2. A teljesítés helye Eladó székhelye, illetve telephelye. A kárveszély Vevőre akkor száll át, amikor a dolgot Eladó, vagy Eladó alvállalkozójának üzemét, gyárát vagy raktárát elhagyja, illetve a dolog Vevő részére történő elszállítás céljából a fuvarozónak átadására kerül. Amennyiben Eladónak nem felróható okból elhúzódik az átvétel, úgy a kárveszély Eladónak a teljesítés felkínálására vonatkozó nyilatkozatának Vevőhöz történő megérkezésével száll át.
6.3. Amennyiben Eladó és Vevő írásban másképpen nem állapodnak meg, a fuvarozási mód megválasztásának joga Eladót illeti meg. A fuvarozás költségei Vevőt terhelik. Fuvarozási biztosítás kizárólag Eladó és Vevő kifejezett megállapodása alapján kerül megkötésre.
6.4. Részlettelesítés az elvárhatóság keretein belül lehetséges.
6.5. Amennyiben Eladó neki fel nem róható okból nem tud a felek által megjelölt határidőn belül illetve a határnapig teljesíteni, úgy az akadályosztatás megszűnéséig tartó idővel Eladó teljesítésére nyitva álló határidő automatikusan meghosszabbodik, és Eladó ezen idő alatt nem esik késedelembe. Eladó szállítóinak késedelme esetén Eladó jogosult továbbá Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni. Amennyiben ezen okból a felek által eredetileg megjelölt teljesítési határidőt követő több mint 15 napon belül Eladó nem teljesít, úgy Vevő jogosult Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni.
6.6. A jelen ÁSZF 6.5 pontban írásban meghatározott határidő esetén amennyiben Eladó késedelembe esik, úgy Vevő Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben Vevő által kitűzött ésszerű, de legalább 15 napos póthatáridő eredménytelenül telik el.


7. Szavatosság


7.1. Vevő a körülményekhez képest legrövidebb időn belül köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. Vevőnek köteles megvizsgálni, hogy a dolog a teljesítés időpontjában alkalmas az általa meghatározott célra. Vevő a dolog általa meghatározott célra való alkalmatlanságára csak abban az esetben hivatkozhat, ha e célt Vevő a szerződéskötés időpontjában Eladó tudomására hozta, és a dolog e célra való alkalmasságát Eladó írásban tanúsítja.
7.2. Nyilvánvaló hibákról Vevő teljesítéstől számított 15 napon belül köteles Eladót értesíteni, ellenkező esetben a szavatossági igény elenyészik. Az igény érvényesítés tekintetben a postára adás napja irányadó.
7.3. Hibás teljesítés esetén Eladó – választása szerint – a hibás dolgot kijavítja vagy kicseréli. Amennyiben Eladó a hibás dolog kijavítását vagy kicserélését nem vállalja, vagy erre nem képes, úgy Vevő – választása szerint - megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hibára való hivatkozással elállásnak nincs helye.
7.4. A kellékszavatossági igények 12 hónap alatt évülnek el. Eladó mentesül, amennyiben Vevő megsérti a jelen ÁSZF 7.2 pontban foglaltakat., ill. amennyiben Eladó a szerződésszegést szándékosan vagy súlyosan gondatlanul követi el.
7.5. Eladó hibátlan teljesítésért nem vállal jótállást.


8. Kártérítés


8.1. Eladó kizárja a szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési felelőségét. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre, valamint a termék hibája által okozott károkért való felelősségre.
8.2. Eladó szerződésszegése következményeként járó kártérítés összege megegyezik azzal a kárral, amely a szerződésszegés következtében Vevőt érte, ideértve az elmaradt hasznot is. Ez a kártérítés nem haladhatja meg azt a kárt, amelyet Eladó a szerződés megkötésének időpontjában előre látott, vagy amelyet előre kellett látnia azon tények és körülmények alapján, amelyekről mint a szerződésszegés lehetséges következményeiről az említett időpontban tudott vagy tudnia kellett.
8.3. A szerződésszegésre hivatkozó fél köteles, a körülmények figyelembevételével, minden ésszerű intézkedést megtenni, ami szükséges a szerződésszegésből eredő károk csökkentése érdekében, ideértve az elmaradt hasznot is. Amennyiben elmulasztja megtenni a fenti intézkedéseket, úgy a szerződésszegő fél a kártérítési összeg olyan mértékű csökkentését igényelheti, mint amilyen mértékben a fenti intézkedések a kár bekövetkeztét enyhítették volna.
8.4. Vevő jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az általa fizetendő ellenszolgáltatás olyan mértékkel csökkentett, hogy megfelelően kiegyenlíti a jelen ÁSZF 8.1 és 8.2 pontokban meghatározott felelősség korlátozással járó hátrányt.


9. Alkalmazandó jog, részleges érvényesség


9.1. Jelen ÁSZF-re a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos joga irányadó.
9.2. Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen lenne, ez nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét.


10. Illetékesség


10.1. Eladó és Vevő a 1.1. pontban megnevezet jogviszonyból eredő jogviták esetén alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara mellett szervezett Választottbíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének. Az eljárás nyelve magyar, az eljáró testület 3 választott bíróból áll.


11. Adatvédelem


11.1. Jelen ÁSZF elfogadásával Vevő hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint Vevő személyes adatai saját célokra kezelje.


12. Egyéb rendelkezések


12.1. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bárminemű nyilatkozat kizárólag írásban, ajánlott és tértivevényes postai küldemény vagy telefax formájában továbbítható a másik fél számára.
12.2. A küldemény átvételét a fuvarlevél bizonyítja. Az átvétel napja - míg mást nem bizonyítanak - az a nap, amelyen a fuvarlevelet a fuvarozó aláírta (lebélyegezte).